Doctor supervised, VR based vision therapy for home use.

Help up to 4 times more patients.

Get treatment results 2 times faster.

Be the first to test RemmedVR therapy.

Doctor prescribed, remotely supervised VR vision therapy

Up to 4 times more patients served / increased margin on remote vision therapy

VR exercises adjustable to patient’s condition / web panel for remote treatment tracking

References

Medical advisors

"I would not trust treatment that I do not have a full control of. In this case it is my decision which exercises I prescribe to patients and what is more I am able to adjust them to the particular condition my patient has."

Prof Marek Prost

Pediatric Ophthomologist, Eye Surgeon,

Owner of pediatric optometry clinic

"This technology is great! It will allow us to get full access to patients training duration, exercises done and progress made in real time completely remotely! It offers all the insights of stationary therapy and saves a lot of time on assisting the treatment."

Pediatric Optometrist,

Specialist in strabismus treatment

Dr Ewa Oleszczyńska

How it works?

A virtual reality solution for a remote vision therapy

RemmedVR uses mobile VR technology. We designed dedicated VR goggles and apps that enable patients to do vision therapy remotely at home. Thanks to our innovative solution you will be able to help much more patients.

By using our web panel, Doctors will be able to adjust exercises to patient's particular condition and track the whole treatment process completely remotely. You can also send feedback to patients and notifications for next visits.

Enjoying VR exercises instead of patching? With us it's possible. Apps are specially designed for kids and adults to treat amblyopia and strabismus. Bring medicine of future to your clinic!

Founders

Why we do this?

"If not treated (lazy eye and crossed eyes), can lead to speech impairments, learning problems, inability to do sports or even dyslexia, attention deficit disorder and depression. Just think about all the social problems we could solve by making vision therapy more accessible to patients thanks to remote solution."

Piotr Krukowski

CEO RemmedVR

"My brother was considered naughty and by some people even rude. He was throwing things from the table, running into people and getting easily irritated. When we found he had lack of stereoscopic vision we decided for a vision therapy. It took us 2yrs, 2x a week, 3hrs each time to get it fixed. If only was a remote vision therapy available at that time, we could have had the effects in no time and save a lot of time and money on commuting. "

Maciej Szurek

CMO RemmedVR

References

Parents

"This is something my kid was waiting for! Fun to use, game like exercises that make dull therapy enjoyable. Can’t wait to give it a try!."

"We live very far from optometry clinic, so we are not able to go for a vision therapy. I am not keen on new technologies, but if medical tests prove that this kind of therapy is save and effective we will definitely use it."

Be the first to test our revolutionary solution.

CONTACT US!

RemmedVR Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warsaw, Poland, +48 724 346 486, KRS 647292, NIP PL5213755676

RemmedVR Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt.:„Nowatorska usługa telemedyczna - zdalnie nadzorowana przez lekarza terapia wzroku, oparta na wirtualnej rzeczywistości, przeznaczona do użytku domowego.”Celem projektu jest przygotowanie studium wykonalności dla opracowania i wdrożenia na rynek UE i USA nowatorskiej, zalecanej przez lekarza, nadzorowanej zdalnie terapii wzroku, opartej na wirtualnej rzeczywistości, przeznaczonej do użytku domowego - REMMEDVR, która może mieć duży wpływ na zdrowie pacjenta poprzez interesujące, przystępne i skuteczne leczenie. Dążymy do opracowania i komercjalizacji REMMEDVR – nadzorowanej przez lekarza domowej terapii dla dzieci mających problemy z leniwym okiem (amblyopia) i / lub zezem (strabismus), z wykorzystaniem technologii mobilnej VR. Wartość projektu: 300 000 złDofinansowanie projektu z UE: 210 000 zł

RODO

Przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) zobowiązują nas do przekazania Państwu informacji na temat sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane.Administratorem danych jest RemmedVR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000647292, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, NIP: 5213755676, REGON: 365874727W sprawach związanych z ochroną danych osobowych proszę o przesłanie wiadomości pod adres siedziby spółki lub poprzez email na adres: contact@remmedvr.pl


Przetwarzamy następujące rodzaje danych:


1. Dane osób fizycznych będących Dostawcami lub Klientami, albo występujących w imieniu Dostawców i Klientów. 2. Dane kontaktowe w postaci e-mail, adresów pocztowych i numerów telefonów.1. Świadczenie bądź przygotowanie do świadczenia usług na rzecz Klientów.2. Wykonanie lub przygotowanie do wykonywania umów z Dostawcami.art. 6 ust. 1 pkt b) i pkt f) RODO Dchodzenie roszczeń wynikających z umów i innych zdarzeń prawnych zaszłych w relacjach z Klientami i Dostawcami lub obrona przed tego typu roszczeniami art. 6 ust. 1 pkt f RODO Inne osoby nawiązujące kontakt mailowy Utrzymanie/nawiązanie kontaktów biznesowych Art. 6 ust. pkt f RODO Podanie tych danych nie jest wymagane przepisami prawa, niemniej odmowa ich podania może uniemożliwić nam zawarcie umowy, uniemożliwić wykonanie obowiązków wynikających z już zawartej z Państwem umowy, bądź uniemożliwić dokonanie innej czynności, której Państwo od nas oczekują.Z uwagi na charakter wykorzystywanych przez nas systemów informatycznych, Państwa dane mogą być przekazywane do państw trzecich, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.Dane będziemy przetwarzać do momentu upływu późniejszego z następujących terminów:a)terminu, po którym przedawniłyby się roszczenia wynikające z umów, które nas wiązały lub b)terminu do przechowywania dowodów księgowych zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, albo c)8 lat od daty ostatniego kontaktu mailowego z Państwa strony (jeżeli nie zawieraliśmy żadnych umów a dane przechowywaliśmy w celu zachowania historii relacji na wypadek późniejszego kontaktu z Państwa strony).Przysługuje Państwu:a)prawo dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych, b)prawo sprostowania lub uzupełnienia danych, jeżeli nie odpowiadają one rzeczywistości, c)prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,d)prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,e)prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku gdy są one przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora. Mogą Państwo również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Akceptuję

Ważne informacje na temat RODO